Dette bilag er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Brenderup IF 24 nov og 22 dec 2010.

 

Vedtægter                                                             bilag 1

Særlige vilkår for Brenderup Motion under Brenderup IF.

Brenderup Motion er underkastet de vedtægter, der gælder for Brenderup Idrætsforening, med følgende tilføjelser:

2. Formål

Formålet er at drive Brenderup Motion med det overordnede sigte at sikre og styrke medlemmernes fysiske og psykiske velvære.

3. Optagelse af medlemmer

Alle personer over 14 år, der accepterer de til enhver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i  Brenderup Motion.

4. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse sker automatisk og uden varsel, såfremt kontingentindbetaling ophører. Medlemmer som overtræder gældende træningsregler, kan bortvises af instruktørerne og kan ekskluderes af idrætsudvalget. Eksklusion kan ske ved simpelt stemmeflertal.

5. Kontingent

Kontingent fastsættes af idrætsudvalget, der også kan fastsætte særlige vilkår for enkeltgruppers kontingent og træningsvilkår, herunder instruktørernes. Idrætsudvalget fastsætter nærmere vilkår for medlemstyper og kontingentbetalingen.

10. Særlige vilkår for Brenderup Motion

Idrætsudvalget for Brenderup Motion forestår den daglige ledelse og drift af Brenderup Motion i samarbejde med foreningens instruktører. De nærmere opgaver og deres fordeling mellem idrætsudvalget og instruktørerne fastlægges i en separat forretningsorden for Brenderup Motion. Træningsregler udarbejdes af instruktørerne i samråd med idrætsudvalget og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for Brenderup Motion. Brenderup Motion kan, i det omfang hensyn til afskrivninger, nyinvesteringer og forventede omkostninger muliggør det, overføre overskydende midler til idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter i lokalområdet. Brenderup Motion bekender sig til DGIs gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur.

11. Regnskab og revision

Brenderup Motion har selvstændig økonomi og kontingentadministration og disponerer over egne midler uafhængigt af Brenderup Idrætsforening. Driftsregnskab og status forelægges på årsmødet i Brenderup motion til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Brenderup Motions regnskab revideres af 1 revisor, der vælges på årsmødet for 1 år af gangen. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af redskaber og fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

12. Vedtægtsændringer

Ændringer til “Særlige vilkår for Brenderup Motion” kan ske på årsmødet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling i Brenderup Idrætsforening.